Stanovy

Článok I.

Názov a sídlo

1. Názov združenia je: Občianske združenie Fontána pre Zuzanu

2. Sídlo združenia: Šumavská 532/36, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika

Článok II.

Účel a cieľ združenia

Účelom a cieľom Občianskeho združenia Fontána pre Zuzanu (ďalej len „občianske združenie“) je zveľaďovanie oddychovej zóny a vnútrobloku ohraničeného obytnými domami na Šumavskej ulici, Dohnányho ulici, Záhradníckej ulici, Kupeckého ulici a tým zvýšenie kultúry bývania obyvateľov okolitých domov, umožnenie širšej verejnosti v príjemnom prostredí stretávať sa a relaxovať, deťom a mládeži podnetne tráviť voľný čas.

Článok III.

Predmet činnosti

V súlade s účelom a cieľom založenia občianskeho združenia sa jeho členovia dohodli na tomto predmete činnosti:

 • starostlivosť a zveľaďovanie oddychovej zóny vnútrobloku ohraničeného obytnými domami na Šumavskej ulici, Dohnányho ulici, Záhradníckej ulici, Kupeckého ulici,
 • realizácia správy a údržby pozemkov vnútrobloku vymedzených zmluvným vzťahom s ich vlastníkom/vlastníkmi (ďalej len „vnútroblok“) a vybavenia oddychovej zóny,
 • zabezpečenie a výkon regulácie parkovania vo vnútrobloku,
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • spolupráca so štátnymi, regionálnymi a nezávislými organizáciami, zariadeniami a nadáciami doma a v zahraničí,
 • šírenie informácií a publikovanie informačných a propagačných materiálov,
 • realizácia podujatí so zameraním na zdravý spôsob života, športové aktivity, rozvoj osobnosti a harmonizáciu životného štýlu.

Článok IV.

Členstvo v občianskom združení

1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.

 • Hosťujúcim členom občianskeho združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj cudzí štátny príslušník starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí s účelom a cieľom občianskeho združenia.
 • Kmeňovým členom občianskeho združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj cudzí štátny príslušník starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí s účelom a cieľom občianskeho združenia a ktorý splnil ďalšie dodatočné podmienky určené týmito stanovami prijaté Valným zhromaždením

Pokiaľ nie je uvedené inak, hosťujúci člen a kmeňový člen sa označujú spolu ako „člen“.

2. Členstvo v občianskom združení nadobúda záujemca dňom zápisu do zoznamu členov občianskeho združenia Správnou radou po splnení nasledovných podmienok:

 • doručením písomnej prihlášky záujemcu Správnej rade,
 • splnením podmienok pre daný druh členstva,
 • odsúhlasením príslušného druhu členstva záujemcu Správnou radou
 • zaplatením členského príspevku v prípade kmeňového člena združenia.

3. Členstvo v združení je neprevoditeľné
4. Členstvo v tomto združení zaniká:

 • vystúpením člena z tohto občianskeho združenia, resp. vzdaním sa členstva,
 • vylúčením člena z tohto občianskeho združenia Správnou radou v súlade s týmito stanovami,
 • omeškaním o viac ako 3 mesiace so splatením riadne schváleného členského príspevku,
 • neplnením riadne schválených dodatočných podmienok kmeňového člena združenia,
 • zrušením združenia.

5. V prípade, že sa člen občianskeho združenia rozhodne zo združenia vystúpiť, musí toto svoje rozhodnutie písomne oznámiť. Vystúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o vystúpení z občianskeho združenia Správnej rade na adresu sídla občianskeho združenia.

6. O vylúčení člena z občianskeho združenia rozhoduje Správna rada. Členstvo v občianskom združení zaniká vylúčenému členovi s účinnosťou odo dňa rozhodnutia Správnej rady o vylúčení člena z občianskeho združenia. Správna rada môže rozhodnúť o vylúčení člena z občianskeho združenia ak:

 • člen občianskeho združenia závažným spôsobom porušil stanovy občianskeho združenia, rozhodnutia orgánov tohto občianskeho združenia, alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR;
 • člen občianskeho združenia sa dopustil konania, ktorým závažným spôsobom ohrozil alebo znemožnil dosiahnutie cieľa a účelov občianskeho združenia uvedených v týchto stanovách;
 • člen občianskeho združenia svojim konaním závažným spôsobom ohrozil alebo poškodil dobré meno občianskeho združenia alebo niektorého jeho člena.

Článok V.

Práva a povinnosti členov

1. Členovia občianskeho združenia majú právo:

 • zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení,
 • uplatňovať na Valnom zhromaždení svoje názory a predkladať návrhy na hlasovanie,
 • požadovať od Správnej rady vysvetlenia a informácie o činnosti občianskeho združenia;
 • predkladať návrhy na zmenu alebo doplnenie stanov občianskeho združenia ako aj ďalších dokumentov schválených Valným zhromaždením občianskeho združenia;
 • predložiť návrh Správnej rade na vylúčenie člena z občianskeho združenia;
 • vyjadrovať sa k činnosti občianskeho združenia, jeho účelu, cieľom a k programu občianskeho združenia,
 • zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných občianskym združením.

Kmeňový členovia združenia majú ďalej právo najmä:

 • spolurozhodovať o činnosti občianskeho združenia prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na Valnom zhromaždení, pričom každý kmeňový člen občianskeho združenia má jeden hlas;
 • schvaľovať výšku členského príspevku kmeňových členov, rozpočet občianskeho združenia s plánom výdavkov na realizáciu aktivít a činnosti občianskeho združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia.

2. Členovia občianskeho združenia sú povinní najmä:

 • dodržiavať stanovy občianskeho združenia, rozhodnutia Valného zhromaždenia;
 • dodržiavať rozhodnutia Správnej rady, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so stanovami občianskeho združenia, rozhodnutiami Valného zhromaždenia alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR;
 • zdržať sa všetkého, čo by mohlo občianske združenie poškodiť alebo ohroziť;
 • navonok presadzovať záujmy občianskeho združenia a podávať o nich vysvetlenia v prípadoch, kedy člen vystupuje v mene občianskeho združenia;
 • v prípade kmeňových členov občianskeho združenia platiť včas členské príspevky.

Článok VI.

Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada

Článok VII.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Jeho zasadnutia sa konajú spravidla jedenkrát ročne a zvoláva ich Správna rada.

2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia občianskeho združenia. Člen občianskeho združenia sa môže na základe plnej moci nechať na Valnom zhromaždení zastupovať iným členom združenia.

3. Do rozhodovacej pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

 • prijímanie stanov občianskeho združenia, zmeny a doplnenia stanov občianskeho združenia,
 • voľba a odvolanie členov Správnej rady, vrátane jej predsedu,
 • vydávanie pokynov Správnej rade, ktorými je táto zaviazaná sa riadiť pri zastupovaní občianskeho združenia navonok, ako aj pri riadení vnútorných činností občianskeho združenia,
 • určovanie ďalších dodatočných podmienok kmeňového členstva v občianskom združení,
 • rozhodovanie o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu činnosti tak, aby bol naplnený účel a cieľ občianskeho združenia,
 • schvaľovanie ročnej účtovnej závierky,
 • schvaľovanie výšky členského príspevku kmeňových členov, rozpočtu občianskeho združenia s plánom výdavkov na realizáciu aktivít a činnosti občianskeho združenia,
 • odsúhlasenie členstva občianskeho združenia v iných organizáciách,
 • rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia a vymenovanie likvidátora občianskeho združenia.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina kmeňových členov občianskeho združenia. Ak počet zúčastnených kmeňových členov občianskeho združenia ani hodinu po začatí Valného zhromaždenia nedosiahne uvedenú hodnotu Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak bola pozvánka distribuovaná aspoň 10 dní pred jeho konaním a to aspoň zverejnením na obvyklom, verejne prístupnom mieste. Na úvod si Valné zhromaždenie volí predsedajúceho Valného zhromaždenia; do zvolenia predsedajúceho Valného zhromaždenia vedie Valné zhromaždenie predseda Správnej rady, alebo ním poverená osoba.

5. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných kmeňových členov občianskeho združenia na Valnom zhromaždení zapísaných v prezenčnej listine, okrem rozhodnutia o rozpustení občianskeho združenia, kedy rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých kmeňových členov občianskeho združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho Valného zhromaždenia. Rozhodnutie o rozpustení občianskeho združenia je možné prijať aj jednoduchou väčšinou prítomných kmeňových členov občianskeho združenia a to na Valnom zhromaždení opätovne zvolanom k tomuto bodu programu, pokiaľ na predchádzajúcom Valnom zhromaždení zvolanom s týmto bodom programu nebola prítomná dvojtretinová väčšina všetkých kmeňových členov občianskeho združenia a o tomto bode nebolo možné hlasovať.

6. O priebehu Valného zhromaždenia združenia sa spisuje zápisnica, podpísaná predsedajúcim Valného zhromaždenia. Zápisnica z Valného zhromaždenia je prístupná všetkým členom občianskeho združenia, ktorí tiež môžu na požiadanie dostať jej kópiu.

7. Prvé Valné zhromaždenie rozhoduje o členstve v občianskom združení v rozsahu pôsobnosti Správnej rady, pričom do uzavretia zmluvného vzťahu podľa článku III. bodu A.2 sa pod vnútroblokom chápe územie ohraničené obytnými domami na Šumavskej ulici, Dohnányho ulici, Záhradníckej ulici, Kupeckého ulici.

Článok VIII.

Správna rada

1. Správna rada je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorá riadi jeho činnosť a občianske združenie navonok a zastupuje predseda správnej rady.

2. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia v rozsahu, ktoré nie sú týmito stanovami zverené do pôsobnosti Valného zhromaždenia. Správna rada nesmie porušiť príkazy a pokyny schválené Valným zhromaždením, ani všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR.

3. Členov Správnej rady vrátane predsedu Správnej rady volí Valné zhromaždenie.

4. Do kompetencie Správnej rady patrí najmä:

 • rozhodnutia o vylúčení členov občianskeho združenia,
 • rozhodnutia o prijatí nových členov občianskeho združenia;
 • zastupuje občianske združenie navonok voči tretím osobám samostatne predseda Správnej rady,
 • zastupovanie občianskeho združenia v pracovnoprávnych vzťahoch k jeho zamestnancom,
 • zabezpečenie vykonania ročnej účtovnej závierky a jej predloženie Valnému zhromaždeniu na schválenie,
 • spravovanie majetku občianskeho združenia a nakladanie s ním v záujme zabezpečenia účelu a cieľov, na ktoré bolo občianske združenie založené,
 • zvolávanie Valného zhromaždenia,
 • zvolávanie Valného zhromaždenia, ak o to požiada 1/3 všetkých členov občianskeho združenia,
 • rozhodovanie o zriaďovaní organizačných jednotiek v rámci občianskeho združenia,
 • rozhodovanie o všetkých otázkach v zamestnaneckých veciach, ako aj o všetkých organizačných veciach týkajúcich sa každodenného života a fungovania občianskeho združenia,
 • predkladanie návrhov Valnému zhromaždeniu a vykonanie všetkých rozhodnutí Valného zhromaždenia,
 • predkladanie návrhu členského príspevku kmeňových členov a rozpočtu občianskeho združenia na príslušný kalendárny rok Valnému zhromaždeniu,
 • vedenie zoznamu členov občianskeho združenia,
 • rozhodovanie o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výlučne v kompetencii valného zhromaždenia.

5. Správna rada má 4 členov: predsedu a ďalších troch členov Správnej rady.

6. Funkčné obdobie členov rady sú 3 roky s možnosťou ich opätovného zvolenia. Výkon funkcie člena správnej rady je ukončený dňom jeho odvolania z tejto funkcie Valným zhromaždením alebo dňom vzdania sa tejto funkcie. Pri vzdaní sa funkcie člena Správnej rady je rozhodujúci deň oznámenia tejto skutočnosti Správnej rade.

7. Za Správnu radu je oprávnený konať navonok a podpisovať predseda Správnej rady, za spoločnosť podpisuje tak, že k menu združenia, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

8. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú na ňom prítomní aspoň traja jej členovia. O všetkých veciach a záležitostiach rozhoduje Správna rada jednoduchou väčšinou, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.

9. Správna rada rozhoduje o všetkých svojich záležitostiach na svojich zasadnutiach zvolávaných predsedom Správnej rady. Zo zasadnutia Správnej rady a jeho rokovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda a ďalší člen správnej rady, Zápisnica sa distribuuje všetkým členom Správnej rady a je prístupná pre členov združenia.

Článok IX.

Zásady hospodárenia

1. Prostriedky na svoju činnosť získava občianske združenie z členských príspevkov, dotácií, darov, z vlastnej činnosti a v doplnkovom rozsahu z činnosti,

 • vykonávanie činnosti na základe príslušného oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 • reklamné a marketingové služby.
  príp. z ďalších zdrojov v súlade s platnou právnou úpravou. Získané prostriedky občianske združenie vynakladá z časti na realizáciu cieľov občianskeho združenia a z časti na réžiu a náklady občianskeho združenia.

Článok X.

Zrušenie a zánik občianskeho združenia

1. Občianske združenie je možné zrušiť:

 • rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením;
 •  právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR ako registrujúceho orgánu o jeho rozpustení.

2. O dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia alebo jeho zlúčení s iným združením rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých kmeňových členov občianskeho združenia.

3. V prípade rozhodnutia Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia vykoná Valným zhromaždením vymenovaný likvidátor vysporiadanie majetku občianskeho združenia.

Článok XI.

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Občianske združenie bolo založené a vzniklo v súlade s príslušnými ustanoveniami Zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

2. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o združovaní občanov, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi SR.

3. Občianske združenie bolo založené na dobu neurčitú.

4. Tieto stanovy Občianskeho združenia Fontány pre Zuzanu nadobúdajú platnosť schválením na zasadnutí Prípravného výboru občianskeho združenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.12.2013 v Bratislave. Prípravný výbor koná za občianske združenie do zvolania prvého Valného zhromaždenia v rozsahu úkonov potrebných na vznik občianskeho združenia.

5. Stanovy Občianskeho združenia Fontány pre Zuzanu nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.