Kontakt

KONTAKT

Občianske združenie Fontána pre Zuzanu je nezisková organizácia, zameraná na revitalizáciu prostredia vo vnútrobloku dotknutých ulíc bytových domov. Pozemok spravuje na základe nájomnej zmluvy s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Práce na obnove vnútrobloku financuje z členských príspevkov z dane z príjmov (2%), darov a súťažných grantov.

IČO: 42 358 299; DIČ: 20 2415 1712; Zapísaná v Registry Ministerstva vnútra SR, Drieňová 22, číslo spisu – VVS/1-900/90-43102

Šumavská 532/36, 821 08 Bratislava
tel.: 00421 902 193 600; 00421 910 220 078

Účet vedený v Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK71 1100 000 0029 2890 9667

Správna rada

Ivan Vlk

predseda Správnej rady

ivan.vlk@ozfontana.sk

Michal Zúbek

zástupca predsedu Správnej rady

michal.zubek@ozfontana.sk

Tomáš Mikuš

člen Správnej rady

tomas.mikus@ozfontana.sk

Ing. Jozef Kováč

Ekonóm

jozef.kovac@ozfontana.sk